Een zoekopdracht uitvoeren

Wettelijke vermeldingen

De uitgever, de onderneming PILEJE BENELUX, verbindt er zich toe de geldende wetgeving omtrent het oprichten van een website en de ermee verbonden activiteiten te respecteren.

Wettelijke vermeldingen

De website producten.pileje.be wordt volledig gepubliceerd door de onderneming PILEJE BENELUX.

 

PILEJE BENELUX, Naamloze vennootschap met een kapitaal van 200.000 €uro, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KPO) onder nummer 0823 058 163.

 

Maatschappelijke zetel: Avenue Louise, 65, 1050 Bruxelles – België

 

Tel.: 0032 1543 2544

 

Mail : info-benelux@pileje.com

 

Directeur publicatie: Pascaline Gervoson, gedelegeerd bestuurder

 

Host: SAS Oceanet Technology 2, impasse Joséphine Baker 44800 Saint-Herblain Tel.: 02 28 03 78 78

Privacy/Persoonsgegevens

PILEJE BENELUX hecht een bijzonder belang aan de privacy en de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en potentiële klanten.

 

Uw persoonsgegevens worden verzameld overeenkomstig de Franse wet op Informatica en Vrijheden van 31 juli 2018 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016).

 

Voor nadere informatie over het beheer van uw persoonsgegevens.

Intellectuele eigendom

De presentatie en de content van de website producten.pileje.be vormen samen een werk dat is beschermd door de van kracht zijnde wetten inzake intellectuele eigendom en met name inzake auteursrecht, oneerlijke concurrentie en handelsmerken.

 

Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website of van een van de elementen waaruit deze bestaat is uitsluitend toegestaan voor privégebruik. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website of van een van de elementen waaruit deze bestaat op welk medium dan ook, met een ander doel en met name commerciële doelen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de onderneming PILEJE BENELUX, is verboden en wordt strafrechtelijk bestraft.

 

Dit geldt ook voor de databanken die op deze website staan en die zijn beschermd door de bepalingen van de Franse wet van 31 augustus 1998 houdende overbrenging in het Franse Wetboek op de Intellectuele Eigendom van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 

De merken en logo’s die op de website staan zijn (al dan niet half-figuratieve) gedeponeerde merken. De afbeeldingen die op de website staan zijn overigens beschermd door het auteursrecht. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze afbeeldingen, merken of logo’s, vanaf elementen van de website, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de onderneming PILEJE BENELUX in de zin van de gewijzigde Franse Wet van 30 juni 1994 op het intellectuele eigendom en aanverwante rechten.

Links von oder zu dieser Website

Op de website producten.pileje.be kunnen links staan naar websites van derden. PILEJE BENELUX kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de content van deze websites en het gebruik dat internetgebruikers ervan kunnen maken. Gebruikers en bezoekers van de website producten.pileje.be kunnen geen hyperlink naar deze website maken zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van PILEJE BENELUX.